Viggenklubbens årsmöte 2013

Klubbens årsmöte var denna gång förlagd till en vardagskväll. Om det nu var detta eller om andra omständigheter så var det detta år fler på årsmötet än de senaste gångerna.

Hasse läser valberednings förslag
Hasse läser valberednings förslag

Till mötet hade det inkommit en motion från den kommitté som anordnade jubileumsfirandet som innehöll ett förslag att anta en verksamhetsplan. Motionen hade tagits upp i styrelsen som tillstyrkte förslaget. Punkten för behandlingen av motionen och eventuellt andra förslag hade flyttats fram på dagordningen så att den behandlades innan valen. Motionen bifölls och Gunnar Tidner gick igenom det enkätförslag som fanns som bilaga till motionen. Han uppmanade mötesdeltagarana att testa enkäten som senare kommer i ViggenBladet och läggas ut på hemsidan efter justeringar. Några ytterligare förslag kom inte upp under punkten.

Då återstod valen där det sakandes förslag till ordförande under det kommande året. Det var en knäckfråga för att inte behöva kalla till ett extra årsmöte som skulle inverka på verksamheten. Mötet ajournerades och de närvarande föreslagna styrelsemedlemmarna och mötespresidiet drog sig tillbaka för att diskutera detta. Efter en kortare överläggning bakom stängda dörrar meddelade mötesordförande Gunnar Tidner att det blev vit rök. Thomas Svärd som nybliven Viggenklubbist lovade att ställa upp under kommande år. Han blev sedan vald till ordförande av årsmötet och övriga föreslagna till styrelseledamöter valdes också. Ny i styrelsen förutom Thomas blev Roy Berntsen. Fyra tidigare styrelsemedlemmar omvaldes.

Thomas Svärd ny ordförande
Thomas Svärd ny ordförande

Av bara farten gick det sedan att fylla luckorna i valderedningens förslag. Som ny revisorsersättare valdes Felix Rehnman efter Sören Rapp. Ny i valberedningen efter Elisabeth Mathisson och Bengt Hansson valdes Franz-Josef Rühmland. Efter många år som sammankallande i Tekniska kommittén och ansvarig för segel och rigg avgick Harald Akselsson. Här valdes Gunnar Bäck in som ny medlem som kommer att få sätta sig in i detta område.
På punkten fastställande av medlemsförmåner, budget och årsavgifter så fastställdes att ViggenBladet ska utkomma med 6 nummer och att medlemsavgiften är oförändrad och samma sak gäller avgiften för Viggenvänner. Budgetförslaget som antogs av mötet är underbalanserat, vilket godtogs eftersom vi har gott om pengar och att det är viktigt att vi har en verksamhet än ett stort kapital.

Några övriga frågor tillkom inte men Gunnar gick igenom hur man skulle svara på nätet på den testenkät som vi fått utdelad. Därefter avtackades Harald Akselsson för sitt arbete i Tekniska kommittén. Han är dock kvar i redaktionen för ViggenBladet så han släpper inte helt klubbuppdragen.

Felix och Magnus med ratten.
Felix och Magnus med ratten.
Nyvalde ordförande klubbade av mötet. Därefter meddelades årets vinnare av Per Brohälls Hederspris som blev Hans Forsström som inte kunde närvara på mötet. Förra årets vinnare var med på mötet och lämnade över tavlan till klubben. Pristagarna i Viggen Cup 2013 var på plats och mottog vandringspriset ratten. Skepparen på Dagny 462, Felix tillsammans med sin gast Magnus tog emot priset som överlämandes Hasse Mathisson. Den andra gasten Lasse kunde inte komma till mötet.

Efter prisutdelningen visade Hasse en film som han satt ihop från årets sommarträff. Som avslutning serverades Viggensherry och chips. Några av oss gick sedan till restaurang Babajan för en eftersittning.
K-G Sabel