Årsmöte 2008

Lördagen den 15 november, just i skymningen, samlades ett 20-tal av Viggenklubbens medlemmar för att avhålla klubbens ordinarie årsmöte, det 36:e i ordningen.
Möteslokal var, för tredje året i rad, fest- & samlingslokalen på Mjärdgränd på Södermalm i Stockholm.

Efter lite inledande småprat medlemmarna emellan om ditt och datt och om den gångna sommarens bedrifter harklade sig ordförande K-G Sabel, tog till orda och förklarade mötet öppnat.
I rask takt fastställdes dagordningen samt valdes mötesordförande och justeringsmän.
Därefter föredrogs och granskades verksamhetsberättelsen, kassör Elisabeth Mathisson redogjorde för klubbens ekonomi varefter det gångna årets styrelse beviljades ansvarsfrihet.
Efter detta omvaldes samtliga styrelseledamöter och övriga funktionärer för ett års tid, med undantag för avgående klubbmästare Lennart Larsson.

I brist på kandidater valde mötet att låta platsen vara vakant. Man fattade även beslut om att avstå från att delta i 2009 års båtmässa ”Allt för sjön”. Efter att K-G återigen svingat klubban för att formellt avsluta årsmötet, vidtog utdelning av priser för årets olika klubbarrangemang.

2008 års Brohällpris för längst totala seglade distans tillföll även detta år Viggen nr 1359 Kraka med besättningen Bengt Hansson och Franz-Josef Rühmland. Dessa bägge, tillsammans med Lennart Larsson, utgjorde även den besättning som erövrat det på nytt aktiverade vandringspriset ”Ratten”, som nu tillföll den besättning som gjort bästa prestation i sommarens seglingsorientering, Viggen Cup 2008. Att själva priset bär inskriptionen ”Till bästa kvinnliga besättning” verkade föga bekymra de glada pristagarna.

Nästa traditionsenliga programpunkt, mingel i samband med intagande av Viggensherry och tilltugg, avverkades under tiden som middagsborden bars fram och dukades, och sista handen lades vid middagen.
Nu klingade ordföranden i sin klocka och vi satte oss till bords. Ett par nya medlemmar hade dykt upp och anslöt sig till den trerättersmiddag som nu intogs tillsammans med vin och öl.
Som vanligt dryftades allehanda ämnen runt bordet, en del med seglaranknytning, en del utan och hela samvaron interfolierades av allsång och andra typer av sång ledd av Hasse och Kjell, som medfört sånghäften och gitarrer.

Efter ett par timmars ytterligare angenämt samkväm, toppat av intagandet av ost, kex, kaffe och kanske lite mer vin var samtliga mötesdeltagare mätta och nöjda och efter att vi tackat aftonens värdpar K-G och Agneta stävade vi åter ut i natten, för vidare befordran till respektive hemmahamnar.

Tack alla ni som kom och som bidrog till en som vanligt trevlig kväll, och återigen tack ni som lagt ned tid och möda på en ypperlig middag och på att ordna en trevlig möteslokal!

Kjell i Viggen 921 Akvelina