Viggenklubbens årsmöte 2012

Programpunkter för lördagen den 17 november

Årsmötet börjar kl 16.00
(Öppet medlemsmöte så ingen anmälan behövs)

Förslag till dagordning

1 Årsmötets öppnande
2 Fastställande av dagordning
3 Frågan om mötets behöriga utlysande
4 Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5 Klubbens verksamhetsberättelse och årsredovisning
6 Revisionsberättelse
7 Fråga om ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse
8 Val av ordförande, övriga styrelsemedlemmar, två revisorer, två revisorssuppleanter samt valberedning
9 Val av övriga funktionärer
10 Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av medlem minst en vecka före mötet, samt inkomna motioner. Dessutom ska ordföranden kunna ta upp vid årsmötet väckta frågor till behandling
11 Fastställande av medlemsförmåner, budget och årsavgifter
12 Övriga frågor
13 Mötets avslutande

För att årsmötet ska kunna behandla motioner så ska de ha inkommit till styrelsen senast den 9 november.

Brohällspriset delas ut
Ratten för klubbens seglingsorientering Viggen Cup

Gemensam Viggen-middag, för anmälan se ViggenBladet 5/2012

Vägbeskrivning

Tullgårdsgatan ligger på Södermalm i Stockholm vid Hammarbykanalen. Från Skanstull så går det bra att ta buss 55 mot Sofia till hållplats Mjärdgränd. Det går även att gå från Skanstulls tunnelbanestation till Tullgårdsgatan 36. Det tar cirka 10-15 minuter. Man går först Ringvägen österut tills man kommer till Östgötagatan. Ta sedan Östgötagatan söder ut förbi Folksamhuset. Vik sedan in på Tullgårdsgatan och ta den till ”vägs ände” alternativ promenera längs kajen österut. Samma vägbeskrivning gäller även för bilburna förutom alternativet kajvägen. Det brukar dock vara ont om lediga parkeringsplatser.