Viggenklubbens Seglingsorientering 2011

Kanske svaret på en kontrollfråga på hur många älgar du ser i NNV?
Kanske svaret på en kontrollfråga på hur många älgar du ser i NNV?
Tävlingsidé
• 14 positioner är utlagda i tävlingsområdet, och poängsatta med 1 till 4 poäng beroende på avstånd från startområdet samt svårighet i navigation.
• Det gäller att under den av tävlingsledningen stipulerade tidsrymden samla poäng genom att uppsöka valfritt antal positioner i valfri ordning.
• Genom att besvara en kontrollfråga vid varje position bekräftar båtbesättningen att positionen uppsökts.
• Tidtagningen sätts igång vid den gemensamma starten och tas individuellt på varje båt vid dess målgång.
• Vinnare är den båt som samlat flest poäng.
• Vid lika antal poäng avgör använd tid.
 

Regler
• Skriftliga regler samt startkort och karta över gräns för motorgång utdelas till varje båt 30 minuter före start.
• På startkortet finns 14 positionsangivelser, med poängtal för respektive position samt tillhörande kontrollfråga att besvara.
• Besättningen har att under dessa 30 minuter föra in positionerna i sjökort alt. programmera in dessa i gps, plotter etc., samt att göra båten redo för start.
• Starten sker i form av ”jaktstart”, d.v.s. båtarna ligger klara i viken och ger sig gemensamt iväg då startskottet går.
• Motor får användas fram till angiven gräns, därefter endast segel. Motsvarande procedur fast omvänd gäller vid målgång.
En karta med gränsen inritad bifogas dessa regler.
• Användande av motor utanför start- och målområde medför diskvalificering.
• Båtbesättningen uppsöker nu valfritt antal positioner samt besvarar kontrollfrågan vid varje position.
• Alla båtar skall vara tillbaka senast då den av tävlingsledningen utsatta tidsrymden löpt ut.
• Bonuspoäng utdelas vid:
o start för enbart segel. (2 poäng)
o målgång för enbart segel. (2 poäng)
• Poängavdrag sker vid:
o överskridande av maxtiden (1 poäng per extra 10 minuter)

Övrigt
• Max antal poäng för den som uppsöker samtliga positioner är 35.
Den totala distansen för att uppsöka samtliga positioner rör sig om ca 15-20 Nm.
• Resultat meddelas på plats då samtliga båtar gått i mål och resultatet sammanställts. Vandringspriset ”Ratten” delas ut på årsmötet.
• Deltagande besättningar erhåller från tävlingsledningen
o startkort
o karta över gräns för motorgång

Nödvändig utrustning:
• Sjökort
o 612 SE
o 612 SW
• Passare
• Transportör
• Penna

”Bra att ha”-hjälpmedel att medföra
• Kikare
• Kamera
• GPS