Till ny styrelse valdes på årsmötet den 14 november 2020

Ordförande och kassör: K-G Sabel 073-6272401
Sekreterare: Harald Akselsson 073-0480298
Ledamot: Göran Lilja 070-5133542
Ledamot: Ingvar Lindén 073-4442682

Blev pandemin spiken i kistan för Viggenklubben? Det är svårt att sia om, men den bidrog till att aktiviteter ställdes in. Men det är nog inte anledningen till att vi nu förbereder en nedläggning av klubben under 2021. Det har under en tid varit svårt att få tillräckligt många att engagera sig i klubben och med ett sjunkande medlemsantal så blev det uppenbart att det skulle bli svårt att fortsätta verksamheten.

På årsmötet beslutades att tillsätta en styrelse som skulle förbereda en nedläggning inför nästa årsmöte då ett beslut kan tas enligt stadgarna. Den viktigaste uppgiften blir att inventera hur vi ska bevara den erfarenhet som finns i klubben och dokumentera den verksamhet som varit. Det är et arbete som vi påbörjat så smått. Det är inte så lätt då klubben varit verksam sedan 1973 och som hade en livlig verksamhet under en lång tid. Det gäller att sortera upp det material som finns lite utspritt så att det blir tillgängligt för framtiden. Digitaliseringen har tillkommit under tiden, men det kan finnas problem även med material som kanske inte är uppdaterat till nya program. Dessutom så finns det en del saker som klubben samlat på sig som vi får ta ställning vad vi ska göra med dem. Det digitala materialet som anses värdefullt för framtiden kommer att läggas ut på klassbåtars hemsida. Kontakt kommer att tas med Sjöhistoriska museet om vad de kan tycka är intressant att ta emot.

Har du något som tillhör klubben eller något som berör klubben som du tycker bör bevaras för framtiden så kontakta styrelsen på styrelsen@viggenklubben.com. Du kan kontakta oss om det du har synpunkter på vad som är viktigt att vi bevarar.

Nu är inte allt nattsvart under kommande verksamhetsår. Vi planerar att komma ut med fyra nummer av ViggenBladet. Hemsidan kommer att vara kvar. Tekniska kommittéen är bemannad för frågor. När det gäller medlemsavgift så är den 0 kronor (gratis) för de som betalade medlemsavgift 2020. För eventuellt nytillkomna medlemmar så är den 50 kr. Mer än så törs jag inte utlova.

Det betyder att vi i styrelsen kommer att arbeta med dokumentation och bevarande av klubbmaterial. Skulle läget ändra sig inför årsmötet så är inte detta ett arbete som är bortkastat utan som något att bygga vidare på.

Styrelsen hoppas att ni alla får ett fint Viggenår. Båten kommer att leva vidare även om klubben läggs ned.

K-G Sabel
ordförande