STADGAR FÖR VIGGENKLUBBEN

 

Antagna vid extra föreningsmöte 1973-06-07, reviderade 1978-11-11,
1985-11-23, 2001-11-17, 2004-11-20, 2005-11-19 och 2019-11-16

 

Klubbens mål

§1

Klubben skall stimulera erfarenhetsutbyte och trivsam samvaro kring ett gemensamt intresse för båtarna Albin- och Karlskrona-Viggen.

    Klubben skall verka för att Albin- och KarlskronaViggens karaktärer av entypsbåtar bibehålles och är klassförbund för dessa i enlighet med Svenska Seglarförbundets (SSF) regler. Klubben skall stimulera kappsegling, eskadersegling och familjeträffar med Vigg.
 

Medlemskap

§2

Klubben är öppen för alla som vill främja klubbens mål.

    Klubben har två typer av medlemskap – aktivt och passivt. Aktivt medlemskap innebär att medlem får del av allt vad Viggenklubben erbjuder och betalar därmed full medlemsavgift. Aktiv medlem har rösträtt på årsmötet. 

    Passivt medlemskap innebär att medlem får en begränsad del av vad Viggenklubben erbjuder och betalar därför en lägre medlemsavgift. Ägare till en Vigg kan inte vara passiv medlem. Passiv medlem har yttranderätt men inte rösträtt på årsmötet. Det passiva medlemskapet kallas Viggens Vänner.

    Medlemskap beslutas av styrelsen efter därom gjord skriftlig eller muntlig ansökan. Medlem kan av styrelsen kallas till ständig medlem.

    Genom beslut av ordinarie årsmöte kan medlem kallas till hedersmedlem. Ständig medlem och hedersmedlem är aktiv medlem men erlägger ingen medlemsavgift.

 

 

§3

Medlem, som inte erlägger stadgad årsavgift, kan av styrelsen uteslutas. Medlem, som motverkar klubbens mål eller allvarligt skadar dess anseende kan av ordinarie årsmöte uteslutas ur klubben.

 

Avgifter

§4

Medlem erlägger årsavgift vars storlek bestäms av ordinarie årsmöte. Årsavgiften skall inbetalas senast den 31 januari.

 

Styrelsen

§5

Klubbens angelägenheter handlägges av en styrelse bestående av ordförande och sekreterare jämte två till fem övriga styrelsemedlemmar. Medlemskap i styrelsen förutsätter aktivt medlemskap

 

 

§6

Styrelsen sammanträder på särskild kallelse och är beslutmässig då minst hälften av antalet styrelsemedlemmar är närvarande.

 

 

§7

Styrelsens medlemmar är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

Möten

§8

Årsmöte hålles under november eller december månad. Dessutom kan extra möte hållas när så erfordras. Tidpunkt och plats för mötet bestämmes av styrelsen och skriftlig kallelse, innehållande de ärenden som skall behandlas, skall utsändas senast två veckor före mötet. Frågan om ändring av dessa stadgar, om klassbestämmelser eller om upplösning av klubben avgöres av årsmötet.

 

 

 

 

§9

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal aktiva medlemmar som är närvarande.

 

 

§10

Vid ordinarie årsmöte förekommer följande ärenden:

 

1.                  Frågan om mötets behöriga utlysande.

2.                  Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

3.                  Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning.

4.                   Föredragning av revisionsberättelse.

5.                  Fråga om ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse.

6.                  Val av ordförande, övriga styrelsemedlemmar, två revisorer, två revisorssuppleanter samt valberedning.

7.                  Val av övriga funktionärer.

8.                  Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av medlem minst en vecka före mötet.  Dessutom skall ordföranden kunna taga upp vid årsmötet väckta frågor till behandling.

9.                  Fastställande av medlemsförmåner, budget och årsavgifter.

 

§11

Verksamhetsåret omfattar tiden från årsmötet till och med närmast följande årsmöte.
            Räkenskapsåret omfattar 1 oktober – 30 september.

 

 

§12

Medlemmar av aktiv klubbmedlems familj och / eller besättning har rätt att deltaga i klubbens möten och andra sammanträden.
    Rösträtt tillkommer varje aktiv klubbmedlem. I fråga om klassregler äger dock endast aktiva medlemmar med i Sverige registrerade Viggar rösta.
    Representanter för SSF har yttrande- och förslagsrätt på alla möten.
    Omröstning är öppen om inte någon aktiv klubbmedlem begär sluten omröstning.
    Alla frågor avgöres med enkel majoritet utom i frågor som anges i §13.  Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Stadgeändring och upplösning

§13

Förslag till ändring av dessa stadgar eller om upplösning av Viggenklubbben skall anges på kallelse till ordinarie årsmöte och skall då tagas upp till behandling.

            För godkännande av dylika förslag erfordras beslut av minst 2/3 av vid mötet närvarande aktiva medlemmar.

 

 

§14

I händelse av Viggenklubbens upplösning skall klubbens medel tillfalla organisation som uppfyller kriterierna; verksam inom segling och bedriver sin verksamhet ideellt.

     Om Viggenklubbens upplösning innebär ett samgående med annat klassförbund gäller inte paragrafens första stycke.