Kategoriarkiv: Årsmöte

Kallelse till årsmöte

viggenklubbens årsmöte 2019

Lördag 17 november 2018 kl 13:00

Plats: Föreningslokalen på Helsingforsgatan 143 i Uppsala

Förslag till dagordning

 • Årsmötets öppnande
 • Fastställande av dagordning
 • Fråga om mötets behöriga utlysande
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två justeringsmän att jämte ordöranden justera protokollet
 • Klubbens verksamhetsberättelse och årsredovisning
 • Revisionsberättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse
 • Var av ordförande, övriga styrelsemedlemmar, två revisorer, två revisorssuppleanter samt valeredning
 • Val av övriga funktionärer
 • Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av medlem minst en vecka före mötet, samt inkomna motioner.
  Dessutom ska ordföranden kunna ta upp vid årsmötet väckta frågor till behandling
 • Fastställande av medlemsförmåner, budget och årsavgifter
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande

 

För att årsmötet ska kunna behandla motioner så ska de ha inkommit till styrelsen senast den 10 november.

Viggenklubbens årsmöte 2013

Klubbens årsmöte var denna gång förlagd till en vardagskväll. Om det nu var detta eller om andra omständigheter så var det detta år fler på årsmötet än de senaste gångerna.

Hasse läser valberednings förslag
Hasse läser valberednings förslag

Till mötet hade det inkommit en motion från den kommitté som anordnade jubileumsfirandet som innehöll ett förslag att anta en verksamhetsplan. Motionen hade tagits upp i styrelsen som tillstyrkte förslaget. Punkten för behandlingen av motionen och eventuellt andra förslag hade flyttats fram på dagordningen så att den behandlades innan valen. Motionen bifölls och Gunnar Tidner gick igenom det enkätförslag som fanns som bilaga till motionen. Han uppmanade mötesdeltagarana att testa enkäten som senare kommer i ViggenBladet och läggas ut på hemsidan efter justeringar. Några ytterligare förslag kom inte upp under punkten.

Då återstod valen där det sakandes förslag till ordförande under det kommande året. Det var en knäckfråga för att inte behöva kalla till ett extra årsmöte som skulle inverka på verksamheten. Mötet ajournerades och de närvarande föreslagna styrelsemedlemmarna och mötespresidiet drog sig tillbaka för att diskutera detta. Efter en kortare överläggning bakom stängda dörrar meddelade mötesordförande Gunnar Tidner att det blev vit rök. Thomas Svärd som nybliven Viggenklubbist lovade att ställa upp under kommande år. Han blev sedan vald till ordförande av årsmötet och övriga föreslagna till styrelseledamöter valdes också. Ny i styrelsen förutom Thomas blev Roy Berntsen. Fyra tidigare styrelsemedlemmar omvaldes.

Thomas Svärd ny ordförande
Thomas Svärd ny ordförande

Av bara farten gick det sedan att fylla luckorna i valderedningens förslag. Som ny revisorsersättare valdes Felix Rehnman efter Sören Rapp. Ny i valberedningen efter Elisabeth Mathisson och Bengt Hansson valdes Franz-Josef Rühmland. Efter många år som sammankallande i Tekniska kommittén och ansvarig för segel och rigg avgick Harald Akselsson. Här valdes Gunnar Bäck in som ny medlem som kommer att få sätta sig in i detta område.
På punkten fastställande av medlemsförmåner, budget och årsavgifter så fastställdes att ViggenBladet ska utkomma med 6 nummer och att medlemsavgiften är oförändrad och samma sak gäller avgiften för Viggenvänner. Budgetförslaget som antogs av mötet är underbalanserat, vilket godtogs eftersom vi har gott om pengar och att det är viktigt att vi har en verksamhet än ett stort kapital.

Några övriga frågor tillkom inte men Gunnar gick igenom hur man skulle svara på nätet på den testenkät som vi fått utdelad. Därefter avtackades Harald Akselsson för sitt arbete i Tekniska kommittén. Han är dock kvar i redaktionen för ViggenBladet så han släpper inte helt klubbuppdragen.

Felix och Magnus med ratten.
Felix och Magnus med ratten.
Nyvalde ordförande klubbade av mötet. Därefter meddelades årets vinnare av Per Brohälls Hederspris som blev Hans Forsström som inte kunde närvara på mötet. Förra årets vinnare var med på mötet och lämnade över tavlan till klubben. Pristagarna i Viggen Cup 2013 var på plats och mottog vandringspriset ratten. Skepparen på Dagny 462, Felix tillsammans med sin gast Magnus tog emot priset som överlämandes Hasse Mathisson. Den andra gasten Lasse kunde inte komma till mötet.

Efter prisutdelningen visade Hasse en film som han satt ihop från årets sommarträff. Som avslutning serverades Viggensherry och chips. Några av oss gick sedan till restaurang Babajan för en eftersittning.
K-G Sabel

Viggenklubbens årsmöte 2012

Programpunkter för lördagen den 17 november

Årsmötet börjar kl 16.00
(Öppet medlemsmöte så ingen anmälan behövs)

Förslag till dagordning

1 Årsmötets öppnande
2 Fastställande av dagordning
3 Frågan om mötets behöriga utlysande
4 Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5 Klubbens verksamhetsberättelse och årsredovisning
6 Revisionsberättelse
7 Fråga om ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse
8 Val av ordförande, övriga styrelsemedlemmar, två revisorer, två revisorssuppleanter samt valberedning
9 Val av övriga funktionärer
10 Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av medlem minst en vecka före mötet, samt inkomna motioner. Dessutom ska ordföranden kunna ta upp vid årsmötet väckta frågor till behandling
11 Fastställande av medlemsförmåner, budget och årsavgifter
12 Övriga frågor
13 Mötets avslutande

För att årsmötet ska kunna behandla motioner så ska de ha inkommit till styrelsen senast den 9 november.

Brohällspriset delas ut
Ratten för klubbens seglingsorientering Viggen Cup

Gemensam Viggen-middag, för anmälan se ViggenBladet 5/2012

Vägbeskrivning

Tullgårdsgatan ligger på Södermalm i Stockholm vid Hammarbykanalen. Från Skanstull så går det bra att ta buss 55 mot Sofia till hållplats Mjärdgränd. Det går även att gå från Skanstulls tunnelbanestation till Tullgårdsgatan 36. Det tar cirka 10-15 minuter. Man går först Ringvägen österut tills man kommer till Östgötagatan. Ta sedan Östgötagatan söder ut förbi Folksamhuset. Vik sedan in på Tullgårdsgatan och ta den till ”vägs ände” alternativ promenera längs kajen österut. Samma vägbeskrivning gäller även för bilburna förutom alternativet kajvägen. Det brukar dock vara ont om lediga parkeringsplatser.

Årsmöte 2011

Nu börjar det närma sig Viggenklubbens årsmöte! 19 november, 16:00 i Stockholm. För mer information, se senaste nummer av VB. Observera tiden: 16:00. Efter mötet serveras gemensam middag till det facila priset, 125:- (varmrätt, ostbricka, kaffe, till maten erhålls vatten, öl eller vin). För anmälan till middagen, kontakta K-G Sabel (kontaktuppgifter finns i Viggenbladet, alternativt, via kontaktuppgifter här på vigggenklubben.com), senast imorgon lördag, 12 november! För dig som endast kommer på årsmötet behövs ingen föranmälan.