Alla inlägg av Niclas

Kallelse till årsmöte

viggenklubbens årsmöte 2019

Lördag 17 november 2018 kl 13:00

Plats: Föreningslokalen på Helsingforsgatan 143 i Uppsala

Förslag till dagordning

 • Årsmötets öppnande
 • Fastställande av dagordning
 • Fråga om mötets behöriga utlysande
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två justeringsmän att jämte ordöranden justera protokollet
 • Klubbens verksamhetsberättelse och årsredovisning
 • Revisionsberättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse
 • Var av ordförande, övriga styrelsemedlemmar, två revisorer, två revisorssuppleanter samt valeredning
 • Val av övriga funktionärer
 • Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av medlem minst en vecka före mötet, samt inkomna motioner.
  Dessutom ska ordföranden kunna ta upp vid årsmötet väckta frågor till behandling
 • Fastställande av medlemsförmåner, budget och årsavgifter
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande

 

För att årsmötet ska kunna behandla motioner så ska de ha inkommit till styrelsen senast den 10 november.

A-viggen 1186 Hulda skänkes

Skänks snarast, hämtas, annars skrot. 
A-Viggen 1186 Hulda var senast blöt om kölen 2004 .. sen hände saker för mej.. 

Hon är sliten, och vattenpumpen behöver tätas. Följande finns 
Ställning för täckning, takåsen längre än båten, sätts i mantågsbeslagen (pressen är dålig). 
Stormfock, knapp använd, resten är hängmattor. Alla riggdetaljer finns. Dragg och ankare. 
Bomkapell, och sittbrunnskapell (läggs över bommen). 
Vagga av rör, helt ok. Dyvickan – vet ej, plasta igen hålet. 
Ingen mögellukt. 
Enda problemet – hon ligger bakom andra landkrabbor. Ska lyftas fram nu vid torrsättningar. 

Ligger på Nykvarns varv, strax S Dyvik. 
Åkersberga väg 276 N ca 10 km, höger vid Åsättra, Bammarbodavägen. 
Dyviksvägen tv, sen Trossgränd th (vid busshpl), sen höger på smal väg.. 
Neranför stora gamla kvarnbyggnader, bakom gammal verkstad. 

Bosse Rydh, mob 070-391 91 80

—- om tydlgiare behövs:
Mast, bom, spirbom till genua, stag, vant, vantskruvar och skot. 
Tallriksankare och ihopfallbar dragg – inkl kätting. Tågvirke.