Kallelse till årsmöte

viggenklubbens årsmöte 2019

Lördag 17 november 2018 kl 13:00

Plats: Föreningslokalen på Helsingforsgatan 143 i Uppsala

Förslag till dagordning

 • Årsmötets öppnande
 • Fastställande av dagordning
 • Fråga om mötets behöriga utlysande
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två justeringsmän att jämte ordöranden justera protokollet
 • Klubbens verksamhetsberättelse och årsredovisning
 • Revisionsberättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse
 • Var av ordförande, övriga styrelsemedlemmar, två revisorer, två revisorssuppleanter samt valeredning
 • Val av övriga funktionärer
 • Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av medlem minst en vecka före mötet, samt inkomna motioner.
  Dessutom ska ordföranden kunna ta upp vid årsmötet väckta frågor till behandling
 • Fastställande av medlemsförmåner, budget och årsavgifter
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande

 

För att årsmötet ska kunna behandla motioner så ska de ha inkommit till styrelsen senast den 10 november.