Kallelse till årsmöte

Kallelse till Viggenklubbens årsmöte
Lördag 14 november 2020 kl 13:00
Plats: Tullgårdsgatan 36 SE-116 68 Stockholm (Föreningslokal)
T-bana till Skanstull
Med reservation för ändringar p.g.a rådande pandemi, styrelsen jobbar på en back-up lokal.
Årsmötet tillgängligt online via zoom. Följande länk kommer att aktiveras en halvtimme innan mötet startar:  https://uu-se.zoom.us/j/68532084003 mötes-ID 685 3208 4003

Förslag till dagordning

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5. Klubbens verksamhetsberättelse och årsredovisning
6. Revisionsberättelse
8. Val av ordförande, övriga styrelsemedlemmar, två revisorer, två revisorssuppleanter samt valberedning
9. Val av övriga funktionärer
10. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av medlem minst en vecka före mötet, samt inkomna motioner. Dessutom ska ordföranden kunna ta upp vid årsmötet väckta frågor till behandling.
11. Fastställande av medlemsförmåner, budget och årsavgifter
12. Övriga frågor
13. Mötets avslutande

För att årsmötet ska kunna behandla motioner så ska de ha inkommit till styrelsen senast den 10 november.