Kallelse till årsmöte

Kallelse till Viggenklubbens årsmöte
Lördag 14 november 2020 kl 13:00
ÅRSMÖTET KOMMER ENDAST HÅLLAS ONLINE P.G.A RÅDANDE PANDEMI
Årsmötet tillgängligt online via zoom. Följande länk kommer att aktiveras en halvtimme innan mötet startar:  https://uu-se.zoom.us/j/68532084003 mötes-ID 685 3208 4003

Vid eventuellt strul för att ansluta mejla ordf på n-er@telia.com

Förslag till dagordning

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5. Klubbens verksamhetsberättelse och årsredovisning
6. Revisionsberättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse
8. Läget för klubben och förutsättningar
9. Val av ordförande, övriga styrelsemedlemmar, två revisorer, två revisorssuppleanter samt valberedning
10. Val av övriga funktionärer
11. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av medlem minst en vecka före mötet, samt inkomna motioner. Dessutom ska ordföranden kunna ta upp vid årsmötet väckta frågor till behandling.
12. Fastställande av medlemsförmåner, budget och årsavgifter
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande